(Romerikes Blad)

Fakta belyser og informerer. Det er en god egenskap ved fakta. Derfor er det også sånn at fakta er hard valuta for oss politikere. Vi ønsker å basere avgjørelsene våre på et stødig grunnfjell av fakta.

I saken som gjelder boligbygging mellom toglinja og Marcus Thranes vei, rett ved Lørenskog stasjon, har det kommet fakta på bordet i anledning det kommende kommunestyremøtet 9.februar. Administrasjonen har jobbet hardt. Hele 22 vedlegg følger saken, og hvert et ord er samlet og servert politikerne for at vi skal treffe den beste beslutning om dette prosjektet. På vegne av eventuelle kommende beboerne. På vegne av Lørenskog som en kommune det er godt å bo i.

Kommunens dyktige saksbehandlere har gått mange runder med utbygger for å ende opp med det utkastet som nå ligger på bestilling foran oss politikere. Flere steder kan politikerne lese både i klartekst og mellom linjene at det har vært vanskelig for administrasjonen å jobbe fram et brukbart bokonsept på ordre fra politikerne.

(Fra vedlegg 22 siteres:)

«Kommunedirektøren er i prinsippet skeptisk til å tillate at arealer av betydning med støynivå over gul støysone kan regnes med i minste uteoppholdsareal, men har tillatt denne bestemmelsen i dette planforslaget da det ellers virker vanskelig å tillate boligformål på tomta.»

Som politikere skal vi stå rakrygget i våre avgjørelser. Vi skal vurdere administrasjonens innspill ut fra det vi mener er til beste for innbyggerne i Lørenskog. Selvfølgelig er det politiske forskjeller på hva det enkelte parti vektlegger og framhever i mange saker. Det er derfor det finnes ulike partiet å stemme på i lokalvalget. I denne saken må det imidlertid ikke være noen tvil om at BOKVALITET er eneste akseptable benevnelse på svaret vi politikere kommer fram til.

Kan det bo folk i huler og i trær? Svaret er ja. Det enkle er jo som politiker å stoppe der. Det ER mulig å bo i huler og i trær. Det ANSVARLIGE er imidlertid å stille spørsmålet: Vil bokvaliteten være god nok til å kunne bo der, sove der, ha sitt nyfødte barn der? Er det god bokvalitet å måtte holde vinduene lukket og balkongen skjermet inne av støymur (uansett om den er gjennomsiktig) fordi støyen fra tog og trafikk ellers vil sende leiligheten innenfor helsemessig frarådet støysone?

I Støynotatet politikerne har satt seg inn i, nevnes uttrykket «sum-/flerkildestøy», siden området er utsatt for støy fra flere kilder, både biltrafikk og togtrafikk. Summen av flere støykilder fins det faktisk ikke noen offisielle grenseverdier for, opplyses det. Forklaringa er at støy fra tog og støy fra veitrafikk anses å gi ulik grad av ubehag, slik at grenseverdiene settes etter forskjellige skalaer for ubehag. Med andre ord vet vi ingenting om hvordan summen av godstog og tungtrafikk vil slå ut i form av negativ effekt på helsa. Eller?

I 2011 publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en rapport hvor det for første gang ble kartlagt hvor mange friske leveår som går tapt på grunn av trafikkstøy. Det anslås at minst en million år med god helse årlig går tapt i Vest-Europa som følge av støy. I tillegg er forstyrret nattesøvn blant de alvorligste helsevirkningene av trafikkstøy. Også andre støykilder kan forstyrre nattesøvnen. En av tjue nordmenn opplever søvnforstyrrelser på grunn av støy. Langvarig irritasjon over støy kan påvirke utvikling av sykdom, spesielt hos de som ellers er disponert for sykdom. Det er påvist at støy kan gi kortvarige fysiologiske forandringer som er typisk for psykisk stress. Stress er kroppens økte beredskap som følge av for eksempel en ytre påvirkning. Stress kan være en medvirkende årsak til forskjellige helseplager, for eksempel muskelspenninger og muskelsmerter, som er svært vanlige årsaker til sykmelding og uførhet. Det foreligger også en rekke undersøkelser som viser at støy medfører høyere risiko for forhøyet blodtrykk og utvikling av hjertesykdom (Norsk forening mot støy, 2022).

Som politikere skal vi VITE, men det er også lov å kjenne på den akkompagnerende magefølelsen som så tydelig sier ifra om at dette ikke er den bokvaliteten vi ønsker å tilby Lørenskogs befolkning. Våre forgjengere i politikerstolene i kommunestyret har gjort noen feil tidligere – både ved å tillate for høyt, for tett og for støyutsatt bygging. Muligens visste de ikke det vi vet i 2022. Dagens politikere kan imidlertid ikke se bort fra denne kunnskapen. Det skylder vi politikere dem som har stemt på oss og satt sin lit til oss i lokalvalget .

Kilder:

Kommunestyrets sakspapirer 09.02.2022, Sak 005/22 Detaljreguleringsplan 2016-6 Marcus Thranes vei 2-6 (2.gangs behandling): https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020080982&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=19803&

Norsk forening mot støy, hentet 30.01.2022: http://www.stoyforeningen.no/Helse-og-stoey/Situasjon-stoey-og-helse/Helseskader

Lisa Kara Fröyland, Gruppeleder for MDG i Lørenskog kommunestyre