(Romerikes Blad)

I perspektivmeldinga Lørenskog kommunestyre behandler nå i juni tegner kommunedirektøren et tydelig bilde av en krevende økonomisk situasjon, nå og noen år framover.

Fortsatt bærekraft i kommuneøkonomien i landets raskest voksende forstadskommune krever lavere investeringsnivå og en utgiftsvekst mindre enn veksten i inntekter. En gjeld som nærmer seg fem milliarder skal betjenes. Den vil øke ytterligere år for år i en tid renta skal opp, og snevre inn handlingsrommet for en påkrevd utbygging av velferden.

Yngrebølge

Økt andel eldre betyr flere og tyngre omsorgstjenester. Økt andel barn og unge krever flere barnehager og skoler av minst samme kvalitet som nå, med enda flere ansatte med rett utdanning. Lørenskog står overfor noe som beskrives som en eldrebølge og en «yngrebølge» – samtidig. Noen negative trender, særlig i ungdomsmiljøene, vil kreve mer forebyggende innsats av personale med kompetanse som har vist seg krevende å rekruttere, bl.a. fordi de skal hentes til en forstadskommune med boligpriser som gjør det noe nær umulig for f.eks. nyutdannede med familie og vanlig startlønn for høyskoleutdannede å etablere seg.

Sultefôring

Etter en slik nokså nøktern, men kanskje brutal virkelighetsbeskrivelse er det lett å bli overveldet av harde realiteter. Handlingsrommet for å utvikle en enda bedre velferdskommune er lite allerede, og reduseres ytterligere. Vi kan selvsagt håpe at økte inntekter som følge av kommunens raske vekst «vinner kappløpet» mot prisstigning og økt lånegjeld. Og håpe på noe mer – uvisst hvor mye - kanskje kommer fra et stortingsflertall som ønsker å rette opp åtte års sulteforing av kommunesektoren fra en høyredominert regjering som fremmet privatisering og «effektivisering» (ostehøvelkutt) i offentlig sektor for å finansiere store skattegaver til de rikeste.

Spøkelse

Perspektivmeldinga nevner inntektspotensialet: Eiendomsskatt på boliger. En ikke oppdatert beregning fra 2017 over inntektsmuligheten ved ulike alternativer av skattesats og bunnfradrag gjengis. Administrasjonen snakker med «innestemme» om temaet, for de vet selvsagt hvor det politiske landet ligger: I fjor foreslå SV – ikke å innføre, men kun å utrede – eiendomsskatt på boliger. Forslaget fikk programmessig SVs tre og Rødts to stemmer. Høyres noe nær årvisse forslag om at det ikke skal innføres eiendomsskatt får alltid de øvrige 42 stemmene. At det formelt fremmes forslag om at noe ikke skal innføres kan man selvsagt trekke på smilebåndet av, men det gir en pekepinn om hvor følsomt og betent temaet kan være. Eiendomsskatt på boliger framstilles som noe truende, et spøkelse som vil komme og hjemsøke oss hvis vi ikke kutter nødvendige investeringer og etter beste evne spinker og sparer på nær sagt alle områder.

Pest og kolera

I Romerikes Blad 27. mai advarer den alltid våkne interesseorganisasjonen Huseierne mot å rasle med «eiendomsskattesabelen». Det gjør de alltid når noen våger å bringe det formastelige temaet på bane. Men om hva som skjer hvis dagen for de virkelig brutale valgene kommer er Huseierne tause: Da partier som har lovet velgerne å slippe eiendomsskatt på boliger innser at prisen for å holde det løftet kan være å måtte bryte alle andre løfter, og attpåtil stille seg bak brutale nedskjæringer i velferden. Det kan bli et valg mellom pest og kolera.

Det enkleste er selvsagt at velgerne gir SV så stor oppslutning at vi kan styre kommunen selv, evt. med Rødt som støtteparti. Men vi har selvsagt et rimelig realistisk forhold til sannsynligheten for et slikt scenario!

Eller vi kan håpe at andre partier lokalt setter seg ned og tar noen grundige vurderinger før de utformer programmene sine for lokalvalget. Det vi råder dem til å spørre seg om, er om de tar sjansen på, nok en gang, å love de mest velstående av Lørenskogs huseiere å slippe en nokså moderat skatt på eiendommene sine. Å avgi et slikt løfte, som i praksis vil få prioritet foran bedre eldreomsorg, bedre skole, bekjempelse av fattigdom, økt trygghet, mer kultur og kulturminnevern og en kommune bedre rustet til å møte utfordringene med eldre- og yngrebølgen, er også et politisk valg. Lørenskog SV velger styrking av velferden og nei til budsjettkutt som vil ramme de svakeste framfor at de med de mest verdifulle eiendommene skal fritas for all kommunal skatt. Vi ønsker alle partier lykke til i sine programprosesser mot det kommende lokalvalget, i håp om at flest mulig lander godt.

Erkjennelse

Spøkelser er ikke farlige, lærte vi tidlig i livet. Det som kan være farlig er hvis vi tror på dem og lar oss skremme, for det gjør oss handlingslammet. De fleste av landets kommuner, 233 av 356, har for lengst skjønt det; de har eiendomsskatt på all eiendom. Vi håper og jobber for at samme erkjennelse vil komme hos et framtidig politisk flertall i Lørenskog også. Før eller senere; mitt håp er før.

Bjørn Bakke, Kommunestyrerepresentant, Lørenskog SV, Lørenskog